Digiparks

Природен парк „Врачански Балкан“ е обявен за защитена територия в края на 1989 г., а от месец март1997 г. е обявен за защитен обект с международно значение.

Територията на парка обхваща площ от 28 803.9 ха, като включва Врачанската планина и масива на Лакатнишките скали.

Паркът е втори по големина сред природните паркове в България. По-голямата част от територията е покрита с мощни карбонатни скали, което определя множеството пещери и пропасти – над 600 броя. По-известните са Леденика, Темната дупка, Барките, Беляр и др.

В границите на Природен парк „Врачански Балкан“ се опазват над 1000 вида висши растения. Уникални и защитени растения за територията са: люспестото изтравниче, келереровия центратус, ковачевия зановец, жълтия планински крем, велчевото плюскавиче и кълбестата траунстенейра.

Фауната е представена от 1507 вида животни, в т.ч. 276 вида гръбначни и 1231 вида безгръбначни. Врачанският Балкан е важно място за гнездене на 120 вида птици, между които: белоглав лешояд, черен лешояд, черен щъркел, белоопашат мишелов, скален орел, сокол скитник, пъстър скален дрозд, зелен кълвач и др. Над 170 вида са от Европейско природозащитно значение, а 157 вида са защитени от Закона за биологичното разнообразие. Природен парк „Врачански Балкан“ е един от най-важните райони за пеперуди в България. Тук се срещат Червен аполон, Голям аполон, Дневно пауново око, Голям полумесец и др.

Територията на ПП „Врачански Балкан“ е част от Националната екологична мрежа „Натура – 2000“. В неговите граници се намират и следните защитени територии: резерват: Врачански карст; 5 природни забележителности: Темната дупка, Леденика, Вратцата, Ритлите, Новата пещера и 5 защитени местности: Падините, Вола, Веждата, Боров камък, Лакатнишки скали.