Digiparks

Природен парк „Железни врата“ (Portile de Fier) е защитена зона, създадена със Закон №. 5/2000 г. за одобряване на Националния план за устройство на територията - раздел IIIа - Защитени зони. Това е  територия, където забележителната красота на ландшафта и биологичното разнообразие са обект на защита заедно с традициите на местното население. Целта е устойчиво съществуване на общностите и  развитие на стопанска дейност в хармония с природата.

На територията на природния парк са обявени 3 зони по Natura2000: ROSCI0206 Железни врата, ROSPA0026 Течението на Дунав – Базиаш – Железни врата, ROSPA0080 Планините Алмъжулуй-Локвей. Тези защитени природни територии от обществен интерес са обявени въз основа на европейското законодателство, а именно Директива 92/43/CCE за опазване на природните местообитания, дивата фауна и флора и Директива 79/409/CCE за опазване на дивите птици.

През януари 2011 г. Природен парк „Железни врата“ е обявен за Рамсарско място - влажна зона от международно значение със статут на защитена природна зона според конвенцията от Ramsar. По този начин се признава неоценимата стойност на биоразнообразието, ландшафта и местните общности в парка.