Digiparks

 

Име на проекта: DiGiPARKS «Създаване на иновативен интегриран туристически продукт между природните паркове «Врачански Балкан» и «Железни врата», Договор N: 64582/09.05.2019

Програмa: Европейска Програма за териториално сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А «Румъния – България»

Приоритетна ос: РА2 Зелен регион

Обща цел:

Насърчаване на съвместно устойчиво и балансирано икономическо развитие на териториите на Природен парк “Врачански Балкан“ и Природен парк „Железни Врата“, чрез диверсифициране на туристическото предлагане и развитие на туризъм базиран на културното и природно наследство.

Описание:

В рамките на проекта са дигитализирани и изработени триизмерни цифрови модели на природните паркове “Врачански Балкан“ и  „Железни Врата“ с висока точност и в подходящи мащаби. Дигитализирани са значими обекти на природното и културното наследство в двата парка – църкви, манастири, скални феномени, пещери, интерпретативни маршрути, които също така са и  3Д визуализирани.

В посетителските центрове на двата парка са оборудвани и обзаведени съвременни демонстационни дигитални зали в които се експонират цифровизираните обекти. Съвременните технологии позволяват „полет” над парковете, „разглеждане” на интересни ландшафти, избиране и „посещение” на конкретни обекти от културното и природно наследство във виртуална реалност, „разходка” по конкретен туристически маршрут и др.

На базата на всичко това е разработен и внедрен уникален туристически продукт, конкурентен, допринасящ, за повишаване на икономическата ефективност на туризма. При разработването и внедряването на туристическия продукт са разработени 4 културно-туристически маршрута в съчетание с природни обекти, които също са  3Д дигитализирани и експонирани в залите и уеб-портала.

Партньори:

Водещ партньор: Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан“ – Р. България

Дирекция на природен парк „Железни врата“ – Р. Румъния

Начало на проекта: 21 май 2019

Край на проекта: 19 юни 2023

Продължителност: 48 месеца, 30 дена

Стойност: Стойност: 419, 379.44 евро, от които 359, 472.52 ерво финансирани от ЕФРР. Проектът е съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния-България.

www.interregrobg.eu